BURADASINIZ : Anasayfa / Farkımız

Farkımız

      Yurtdışında eğitim almak ya da kariyer ve kültürel değişim programlarına katılmak isteyen adaylara profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Eğitim almak isteyip de yeterince bilgi alamadıkları ya da hatalı tercihleri nedeni ile zaman ve para kaybeden öğrencilerimizi görmek bizim açımızdan üzücüdür.

Sizlerin başarıları hepimiz, ülkemiz için kazançtır ve onur vesilesidir. Deneyimlerimizi paylaşarak bu başarılarınızı sürdürülebilir ve dünyaca bilinir başarılara dönüştürebilirsek bu da bizlere onur  verir.

Bütün Hizmetler Tek Çatı Altında...

1. Yurt Dışında Üniversitelere Kayıt İmkânı

a. Dünya sıralamalarında ilk 1000’e giren üniversitelere kayıt

b. Yüksek lisans, doktora kayıt

- YDS, ALES vb. sınavlara girmeden birçok Yüksek lisans ve Doktora bölümlerine kayıt yapmaktayız.

c. Dil Okulu

- Kısa süreli, Avrupa ve Kanada’da dil eğitimi programları düzenlemekteyiz. 

2. Askerlik Erteleme

a.Öğrencilerin Askerlik Erteleme İşlemleri

1.         Yurt İçi Öğrencilerin Erteleme İşlemleri

            a.    Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı Askerlik Kanununda yer alan esaslar dahilinde 29 yaşını geçmemek üzere ertelenmektedir.

            b.         Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenmektedir.
            c.         Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmemektedir.
            ç.         Çift anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri diğer anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür.
            d.         Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrenciliklerinin yetkili Türk makamlarınca tanınmasını müteakip yukarıdaki esaslara göre ertelenir.
            e.          Öğrencilerin okul kaydı, ilişik kesme, mezun olma gibi her türlü durum değişiklikleri okullarınca iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.
            f.         Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar yahut yüksekokullardan mezun olanlar ile fakülte veya yüksekokuldan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.
            g. Yurt içi veya yurt dışında öğrenim görenlerin askerlikleri, elektronik ortamda bildirilmesini müteakip bir defada okulun azami öğrenim süresi kadar, bu süre sonunda mezun olamayanlar ise öğrenime devam ettikleri sürece yıllık olarak 29 yaş sonuna kadar ertelenir. Azami öğrenim sürelerinin hesaplamasında hazırlık/intibak sınıfı ile dil okulunda geçen süreler dikkate alınmaz.
            ı.          Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece lehine uygun olan okula göre ertelenir. (ÖSYM kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversiteler dâhil)
            i.          Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına devam edebilmek için dikey geçiş sınavlarına katılacaklar veya lisans programlarının 3’üncü sınıfına doğrudan kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler; kayıt yaptıracakları yılın Şubat, Mayıs veya Ağustos celp dönemlerinde sevke tabi olanların sevkleri, talepleri halinde (bu celp dönemlerinin birinden bakaya kalsalar dahi) Kasım celbine bırakılmaktadır. Bunlardan, sevk edileceği tarihe kadar okul kaydı yaptıranların askerlikleri ertelenmektedir.
            j.        Sevkleri en az bir celp dönem ertelenenlerden tabi oldukları celp döneminin son gününe (son gün dâhil) kadar bir okula kayıt yaptırdığı anlaşılanların (yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananlar dâhil) askerlikleri, erteleme ve öğrencilik şartlarını taşımaları halinde ertelenmektedir.
            k.          Yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre Türkiye’de eğitim ve öğretim yapan orta öğretim seviyesindeki okullarda öğrenim görenler hakkında düzenlenecek EK-Ç2 Öğrenci Durum Belgelerinin okulun bağlı bulunduğu il/ilçe Millî Eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip askerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle yukarıdaki esaslara göre ertelenmektedir.
            l.        Öğrenci iken askere gitmek istedikleri için yoklamaları yapılarak ilk sınıflandırma çizelgesine dâhil edilenlerden, öğrenimlerine devam edeceklerini belirterek yeniden erteleme isteyenlerin bu talepleri kabul edilir. Ancak, sınıf ve tertibatı belirlendikten sonra askere gitmekten vazgeçenlere bu işlem öğrenim süresi boyunca bir defadan fazla uygulanmamaktadır.
            m.         Askerlik kanununu gereği derhal sevki gereken yükümlülerden bir yükseköğrenim kurumunu kazananlara talepleri halinde kayıt yaptırabilmeleri için, askere sevk evrakının teslimini müteakip “Şartlı Askerlik Durum Belgesi” verilir. Ancak, bunların öğrenci olarak askerlik ertelemeleri yapılmamaktadır.
2.         Yurt Dışında Okuyan Öğrencilerin Erteleme İşlemleri
            a. Öğrenciliğin Tanınması İşlemleri; yabancı ülkelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi, öğrenciliklerinin tanınması şartına bağlıdır. Yetkili makamlar, Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerimizdeki eğitim müşavirliği/ataşeliği, bulunmadığı takdirde konsolosluklar, konsoloslukların bulunmadığı ülkelerde, bu ülkelere akredite olan yurt dışı temsilciliklerimizdir.
            b.         Yurt dışındaki öğrenciliğine yasanın kendisine tanıdığı süre içerisinde başladığı halde öğrenciliklerinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrencilikleri devam edenlerden, düzenlenmiş EK-Ç2 “Öğrenci Durum Belgesi” gelen veya ibraz edenlerin durumları incelenir. Okullara, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun kendilerine tanıdığı süre içerisinde kayıt yaptırdığı anlaşılanlara yoklama kaçağı ve bakaya olsalar dahi bu statüleri belirtilerek bir defaya mahsus olmak üzere belge ile altı aylık süre verilmektedir. Bu durumda olanlardan, kendilerine yoklamaları yapılmadan altı ay süreli belge verilir ve usulune uygun olarak düzenlenmiş öğrenci durum belgesi gönderilmesini müteakip  erteleme işlemi yapılmaktadır. Bu süre zarfında öğrenciliklerinin tanındığı bildirilenlerin askerlikleri ertelenir. Öğrencilikleri bildirilmeyenlerin askerlik işlemleri önceki statülerine göre yürütülmektedir.
             c.         ÖSYS kılavuzunda yer alan yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin durumları (MEB ve Dışişleri Bakanlığı) tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilir. Türkiye’deki üniversitelere bağlı olarak yurt dışında faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören Türk öğrencilere, yurt içindeki öğrenciler gibi işlem yapılmaktadır. Bu okullarda öğrenim görenlerin bilgileri Türkiye’deki bağlı oldukları üniversitelerce YÖK tarafından bildirilmektedir.
            ç. Öğrencilerin; mezuniyet (çift anadal programına devam edenlerin durumu belirtilir), ilişik kesme, yatay geçiş, ilave öğrenim süresi kazanma, kayıt canlandırma, vb. gibi her türlü durum ve değişiklikleri en geç 2 (iki) ay içerisinde (MEB ve Dışişleri Bakanlığı) e-Devlet kapısı üzerinden Askeralma Dairesi Başkanlığına bildirilmektedir.

1.        Yurt dışı çalışma izniyle erteleme İşlemleri  :

            Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın; son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemi askerlik kanununun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar 38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar) Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir. Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde “doğum tarihi” değil “doğum yılı” esas alınır.(Örn.:1977+38=2015)

2.         İlk Erteleme :

a.         Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri Türk Konsolosluklarına dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir. Gemi adamları, geminin bandırasını taşıdığı ülkedeki veya Dışişleri Bakanlığının gemi adamlarının işlemlerinin yürütülmesi için yetkilendirdiği konsolosluklara bizzat başvururlar.

b.         İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat konsolosluklara başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımızdan;

(1)         Bulundukları ülkelerin vatandaşlığına veya süresiz oturma/çalışma iznine sahip olanların 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar,

(2)         Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihi) arasında bir yıldan fazla süre olanların, oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihini (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihini) takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar,

(3)          Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izinlerinin bitim tarihi (gemi adamları için, iş sözleşmesinin bitim tarihi) arasında bir yıl ve daha az süre olanların, başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar, her türlü askerlik işlemi ertelenir.
3.         Yükümlülerin Erteleme İşlemlerinde İbraz Edecekleri Belgeler :
a.         İşçi, İşveren Ve Meslek/Sanat Mensupları İçin Gerekli Başvuru Belgeleri,
(1)          Oturma veya çalışma izin belgesi
(2)          Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu. (Aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olanlar, umuma mahsus pasaport yerine yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı ibraz edebilirler)

b.         Gemi Adamları İçin Gerekli Başvuru Belgeleri

(1)         Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi.

(2)          Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı.

(3)         Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya yabancı ülke vatandaşlık kimlik belgesi ya da pasaportu.

4.         Başvuruların Kabulünde Dikkat Edilecek Hususlar :

a. İlk erteleme için konsolosluklara bizzat başvuran vatandaşlarımızın ibraz ettikleri belgeler yabancı ülke mevzuatı çerçevesinde incelenerek, Sayılı Askerlik Kanunu’nun  öngörülen işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statülerini haiz olup olmadıkları karara bağlanır.

b.         Geçerli oturma veya çalışma izinleri bulunsa dahi yasanın öngördüğü işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statülerini taşımadığı değerlendirilen veya tespit edilen vatandaşlarımızın başvuruları kabul edilmez.

c.         Konsolosluklar gerekli gördükleri veya şüphe ettikleri takdirde, başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızdan durumlarını aydınlatmaya yarayacak ilâve bilgi ve belgeler isteyebilirler.

d.         Resmi görevle yurt dışında bulunmamasına rağmen eşi yurt dışında resmi görevle çalıştığından veya yabancı ülkedeki çok uluslu organizasyonların kadrolarında Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatı dışında görev aldıklarından mevzuat gereğince kendilerine “Hizmet Pasaportu” verilen işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımızın başvuruları sırasında ibraz ettikleri “Hizmet Pasaportu” kabul edilir.

5.         Müteakip Erteleme :

İşçi, işveren veya meslek/sanat mensubu statüsündeki vatandaşlarımız; müteakip askerlik erteleme başvurularını, hak sahibi olduklarını ispata yarayan belgelerle konsolosluklara bizzat veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, müteakip erteleme başvurularını konsolosluklara bizzat yapacaklardır.

3. Avrupa'da Kamp İmkânı

a. Polonya’da 15 gün süren Uluslararası Liderlik – Kültürel Kamp Programı.

- Kamp liderlik, sosyal becerilerin geliştirilmesi, entelektüel ve yaratıcılık becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir

4. Sınav Abone Merkezi

- Yıl içinde uygulanacak 30 Türkiye geneli deneme sınavı merkezi

5. Tercih Merkezi

- Temmuz döneminde öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmak

6. Doğru Meslek Yönlendirme Gezisi

- Lise öğrencilerinin birçok üniversitede 1 haftalık süre ile derslere katılarak ve kampus yaşantısını deneyimleyerek hayallerindeki mesleğin kendileri için uygun olup olmadığına karar verebilecekleri bir gezi programı

7. Kolejleşme Sürecine Katkı
Temel Liselerin koleje dönüştürülmesinde katkıda bulunmak