Ayce Hukuk ve Danışmanlık | Aymir Danışmanlık
aymir-logo

Ayce Hukuk ve Danışmanlık

Günümüzde yurtdışında eğitim görmüş ve Türkiye’de faaliyet sürdürmeyi dileyen mezunların birincil problemi haline gelen ‘denklik işlemleri’ konularında hukuk departmanımız sizlere yardımcı olmaktadır.

Gerek eğitim alanındaki güçlü kadromuz; gerekse hukuk alanındaki bilgi ve tecrübeleri sayesinde avukatlarımız emsal davalar sunarak prosedürlerinizin hızlı ve doğru bir şekilde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

Detaylı bir bilgi için www.aycehukuk.com.

YAZAR

Av. Ceren Gülşah BULDU 
Yurtdışı Denklik 
Yurt dışında eğitim gören birçok kişinin ön lisans/ lisans ve yüksek lisans alanlarından mezun olduktan sonra yaşadığı problem olan denklik sorunu ülkemizde halen devam etmektedir. Her ne kadar Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan ve 20/02/2016 tarihinde yürürlüğe giren  “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” yurt dışı yükseköğretim diplomalarına denklik verilmesinde önemli değişiklikler getirmiş ve denklik başvurusunda bulunanlar için kolaylık sağlamış olsa da; gerek başvuru sürecinde gerekse başvurulara ilişkin YÖK’ün aldığı kararlar dolayısıyla birçok sorunla karşılaşılmakta ve denklik verilmesi işlemlerinin birçoğu olumsuz sonuçlanmaktadır.
Konu ile ilgili olarak sizlerden gelen soruları ve adım adım uygulanması gereken işlemleri sizler için açıkladık:

Denklik Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
    Yurtdışı yükseköğretim diplomalarına denklik verilmesi işleminin yapılması ve sağlıklı sonuç elde edilebilmesi; öncelikle doğru, eksiksiz ve titiz bir başvuru işleminin gerçekleştirilmesiyle sağlanabilecektir. Aksi halde, hatalı ve eksik yapılan başvurular hem diplomanıza denklik verilmesi sürecini uzatacak hem de maddi anlamda sizlere ekstra külfet yaratacaktır. Zira, bu husus tarafımıza ulaşan vatandaşların uygulamada sıklıkla yaşadığı problemler arasında yer almakta olup, ikinci ve üçüncü başvurularında dahi eksiklikler nedeniyle geri gönderilen dosyaları mevcuttur. Bu anlamda,  başvurularınızın uzman gözüyle, doğru bir şekilde yapılmasıyla hem işlemleriniz kısa sürede sonuçlanacak hem de ekstra harcama/harcamalar yapmak durumunda kalmış olmayacaksınız.

Diploma Denklik Başvurusunda Bulundum. Başvurum Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? 
    Yükseköğretim Kurumu’nun açıkladığı bilgiye göre; Denklik işlemleri süresi ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmekte olup; emsali olan ve yazışma aşaması olmayan dosyaların işlemi en geç 2 ayda,  Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan diploma teyit işlemi olan ve araştırılması gereken dosyalar en geç 4 ayda, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan diploma teyit işlemi uzun süren ve hakkında karar verebilmek için birçok işlem yapılan dosyalar için 6 ay ve üzeri bir süreçte sonuçlandırılmaktadır. 
Ancak, kişilerin bireysel olarak yaptığı başvurular uygulamada yoğunluk dolayısıyla yaklaşık 1 yılda sonuçlanmaktadır.

Mezun olduğum üniversite YÖK tarafından tanınan, ilk 1000’de olan bir okul olmasına rağmen başvurum doğrudan reddedildi. Ne yapmalıyım?
    29630 Sayılı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nin 1 fıkrasında ve a bendinde aynen : “…Diplomanın alındığı kurumun eğitim‐öğretiminin niteliğinde tereddütlerin oluşması hâlinde Yükseköğretim Kurulunun değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla;  Türk yükseköğretim sisteminde eşdeğer bir karşılığının olması hâlinde, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden alınan diplomalara,  SYBS işlemlerine tabi tutulmaksızın denklik işlemi yapılır.” denilmektedir.
    İlgili madde de belirtilen, diplomanın alındığı kurumun eğitim-öğretim niteliğinde tereddütlerin oluşması halinde ise uygulanması gereken işlem ilgili yönetmelikte hüküm altına alınmış olup, Tanımlar başlığının 3. Maddesinde ve 1/ğ bendinde,  SYBS yani “Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi” olarak tanımlanmış, devamında: mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim‐öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre, ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemlerin bütününün uygulanmasına karar verilebileceği açıklanmıştır.
Görüldüğü üzere, mezun olunan üniversite Yükseköğretim Kurulu tarafından sıralanan 1000 üniversitede yer alıyor ise, bu üniversitelerden alınan diplomalara doğrudan denklik verilecek; eğitim-öğretim niteliğinde tereddütlerin oluşması halinde eksikliği tespit edilen hususların giderilmesi şansı tanınmadan başvurunun doğrudan reddi mümkün olmayacaktır. Bu konu ile ilgili başvuruların reddi halinde dava yolu açık olup, Danıştay’ın yerleşiklik kazanmış içtihatları göz önüne alındığında bu davaların kişiler lehine sonuçlanması kuvvetle muhtemeldir.


E-mail: c.buldu@aycehukuk.com.tr

Bknz.20/02/2016  ‘Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’

Detaylı Bilgi için Bknz. SYBS yani “Seviye ve yeterlilik belirleme sistemi